fbpx
Holistic Nutrition Clinic Borkowska +47 462-69-533 pon-pt: 10:00-18:00, sob: 8:00-18:00 logowanie/rejestracja kontakt@borkowskadietetyk.pl

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BORKOWSKADIETETYK.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://borkowskadietetyk.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie Zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Borkowskadietetyk.pl.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Borkowskadietetyk.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Borkowskadietetyk.pl

 1. O NAS
  1. Właścicielem Borkowskadietetyk.pl jest PAULINA JUSTYNA BORKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HOLISTIC NUTRITION CLINIC BORKOWSKA Spółka zo.o o numerze NIP: 8792716349 posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Władysława Łokietka 14, 87-140 Chełmża  adres poczty elektronicznej: poradnia@borkowskadietetyk.pl, numer telefonu: 4 746 269 533 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Administrator”)
  2. Administrator prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.
 2. DEFINICJE
  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. BLOG – Usługa Elektroniczna, na którą składają się artykuły, webinary, treści video i inne informacje uporządkowane tematycznie, dostępne w Serwisie Internetowym i prowadzone przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
   2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w zakładce „Umów wizytę”, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą oraz umówienie wizyty.
   4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę.
   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, wykupionych przez niego Konsultacjach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
   7. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE PayU – usługi płatności elektronicznych lub płatności kartami płatniczymi dostępne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem PayU zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług ustalonymi przez PayU.
   8. KONSULTACJA – niewiążąca, pomocnicza opinia udzielana Usługobiorcy zgodnie z jego Zamówieniem polegająca na udzieleniu informacji z zakresu edukacji oraz diagnostyki żywieniowej. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
   9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
   10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
   11. TREŚCI CYFROWE – dostępne w Serwisie webinary, materiały tekstowe oraz wszelkie materiały audio-video.
   12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PORTAL, BORKOWSKADIETETYK.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://borkowskadietetyk.pl.
   14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   15. USŁUGA STACJONARNA – usługa świadczona stacjonarnie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na terenie Polski lub Norwegii.
   16. USŁUGOBIORCA, KLIENT, PACJENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej lub Usługi Stacjonarnej.
   17. USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA – PAULINA JUSTYNA BORKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HOLISTIC NUTRITION CLINIC BORKOWSKA Spółka zo.o o numerze NIP: 8792716349 posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Władysława Łokietka 14, 87-140 Chełmża  adres poczty elektronicznej: poradnia@borkowskadietetyk.pl, numer telefonu: 4 746 269 533 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Administrator”) lub  Władyslawa Łokieta 14, 87-140 Chełmża, Polska.
   18. STRONA INTERNETOWA SKLEPU – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie borkowskadietetyk.pl
   19. STRONA INTERNETOWA PLATFORMY EDUKACYJNEJ – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi platforme e-lerningową, działające w domenie borkowskadietetyk.pl w której skład wchodzi: panel pacjenta, dziennik żywieniowy, ankieta zdrowia, kalkulator zapotrzebowania, dziennik laboratoryjny, dziennik kontroli przebiegu, kurs online, zakładka z przepisami.
   20. KONSULTACJA DIETETYCZNA – oznacza płatną usługę umożliwiającą Usługobiorcy uzyskanie od Usługodawcy porady dietetycznej, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę zarówno w konkretnym miejscu i czasie, a więc z oznaczeniem adresu i terminu w jakim się odbywa, jak też drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator Zoom, Skype lub telefonicznie. Rodzaj Konsultacji dietetycznej i sposób w jaki można z niej skorzystać jest każdorazowo wskazywany Usługobiorcy po złożeniem zamówienia.
   21. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   22. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)
   23. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
   24. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zakupu Konsultacji.
   25. KONTO USŁUGOBIORCY  – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Usługobiorcę Rejestracji  akceptacji Regulaminu i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Usługobiorcy.
   26. LOGIN – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
   27. PROCES – oznacza dostęp do dedykowanych Treści cyfrowych. W Ofercie dostępne są dwa PROCESY
    • Proces Indywidualny 3 miesięczny– oznacza dostęp do Platformy Edukacyjnej i Kursu Holistycznego Żywienia na okres 183 dni oraz 6 Konsultacji Dietetycznych zgodnie z harmonogramem po zawarciu umowy o współprace i akceptacji regulaminu.
    • Proces Indywidualny 6 miesięczny– oznacza dostęp do Platformy Edukacyjnej i Kursu Holistycznego Żywienia na okres 365 dni oraz 12 Konsultacji Dietetycznych  zgodnie z harmonogramem po zawarciu umowy o współprace i akceptacji regulaminu.
   28. KURS ONLINE  – oznacza dostęp na czas 365 dniu do Platformy Edukacyjnej i Kursu Holistycznego Żywienia  po dokonaniu Płatności.
   29. KURS HOLISTYCZNEGO ŻYWIENIA kurs online składający się z 3 etapów podzielonych na 12 modułów. W każdym module znajduje się od 6 do 7 lekcji w formie edukacyjnych video nagrań. Czas realizacji kursu z organizatorem: 12 tygodni. Długość dostępu do kursu i platformy: 365 dni.
   30. COACHING CALLE– spotkania life, na żywo z organizatorem, odbywające się regularnie w trakcie trwania kursu lub procesu Holistycznego Żywienia. Spotkania odbywają się za pomocą platformy zoom lub innego komunikatora, ustalonego przez organizatora. Liczba spotkań i czas ich trwania zostaje ustalona indywidualnie zgodnie z aktualną ofertą.
   31. BONUSY – dodatkowe materiały edukacyjne do pobrania w formie plików PDF.
   32. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin.
   33. REJESTRACJA – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Usługobiorcę ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
   34. REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ  – oznacza rejestrację na Konsultację dietetyczną, dokonaną mailowo przez Usługobiorcy u Usługodawcy na adres poradnia@borkowskadietetyk.pl . Jest równoważna z przesłanymi plikami: Zasady współpracy, Cennikiem, Ofertą oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także akceptację regulaminu.
   35. TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez  Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu (na przykład: e-book, dostęp do filmu na określony czas, kurs online itp.), mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Część Towarów sprzedawana jest w formie Treści cyfrowych, niektóre Treści cyfrowe są możliwe do pobrania, inne możliwe do odtworzenia na stronie borkowskadietetyk.pl po zakupie i zalogowaniu.
   36. TREŚĆ CYFROWA – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
   37. UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Usługobiorcą a Sprzedawcą.
 3. O SERWISIE BORKOWSKADIETETYK.PL
  1. Borkowskadietetyk.pl jest Platformą Edukacyjną umożliwiającą uzyskiwanie informacji z zakresu edukacji żywieniowej, diagnostyki i suplementacji oraz propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w ujęciu holistycznym.
  2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca ma stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji w zakresie oferowanych usług oraz dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były zgodne z obowiązującymi standardami, a także z zasadami etyki i poufności.
 4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy). W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar, Wydarzenie lub Konsultację dietetyczną poprzez serwis payU, jego dane osobowe zostaną przekazane w sposób bezpieczny w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186.
  4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
  5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  6. Wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 mbit/s (zalecane minimum 10 mbit/s). w celu skorzystania z odtworzenia filmu, realizacji  Konsultacji dietetycznej organizowanych przez Usługodawcę . Ponadto  Klient powinien posiadać mikrofon umożliwiający mu transmisję dźwięku. Jeśli  Konsultacja Dietetyczna jest organizowane za pośrednictwem programu Zoom lub Skype, Klient powinien posiadać na swoim urządzeniu zainstalowany program, który można pobrać nieodpłatnie ze strony Zoom lub Skype.
  7. Celem pobrania lub odtworzenia Towaru zakupionego przez Klienta w formie Treści cyfrowej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 Mbit/s (zalecane minimum 10 mbit/s) i w przypadku pobierania Towaru, wystarczająca ilość miejsca na urządzeniu elektronicznym, by można było zapisać na nim plik będący Towarem. Do poprawnego odtwarzania Treści cyfrowych w postaci filmów, wymagana jest włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript.
 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
   1. Blog
   2. Formularz kontaktowy (Umów wizytę)
   3. Formularz Zamówienia
   4. Konto
   5. Newsletter
   6. Wyszukiwarka
  3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
  5. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
  6. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po (1) wypełnieniu formularza kontaktowego i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości. Usługa Elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego przez Usługobiorcę
  7. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
  8. Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  9. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poradnia@borkowskadietetyk.pl .
  10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  11. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
  12. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  13. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
  14. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów, Szkoleń i materiałów zawartych na Stronie Internetowej Sklepu.
  15. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  16. Klient nie jest uprawniony do:
   • zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w §10 ust. 11 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
   • zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w §10 ust. 11 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  17. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA
  1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę usługi z zakładki „Sklep” do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
  2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Konsultacji: rodzaj i ilość Konsultacji oraz sposób płatności.
  3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY
  1. Korzystanie z Konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
  2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  3. Korzystanie z Konta jest możliwe także po wpisaniu hasła podczas składania Zamówienia.
  4. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: poradnia@borkowskadietetyk.pl.
 8. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE ORAZ DOSTAWA ELEKTRONICZNA
  1. Serwis Internetowy udostępnienia Usługobiorcom Płatności Elektroniczne PayU.pl. Sposoby płatności wskazane są w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl//. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
   1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. O nas Source: https://www.payu.pl/dane-kontaktowe © PayU
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy elektronicznej zakupionych Treści Cyfrowych: Przesyłka elektroniczna.
  4. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi Treści Cyfrowych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie lub udostępnienie Treści.
  5. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.
  6. Zakupione pliki lub usługi są aktywowane bądź udostępniane natychmiast po otrzymaniu płatności
 9. PŁATNOŚCI CYKLICZNE
  1.Administrator w ramach Sklepu umożliwia Klientom zawarcie Umowy Sprzedaży, której
  przedmiotem jest Program Holistycznego Żywienia. Dokładna zawartość materiałów, treści i usług wchodzących w skład Programu Holistycznego Żywienia jest prezentowany na stronie sprzedażowej i na stronie sklepu.
  2. Umowa, której przedmiotem jest Program Holistycznego Żywienia ma charakter subskrypcyjny co oznacza, że dostęp do Programu Holistycznego Żywienia jest odnawialny i natychmiast po zakończeniu uprzednio obowiązującego Okresu abonamentowego rozpoczyna się kolejny Okres abonamentowy.
  3. Płatność cykliczna jest dostępna w 3 wariantach:
  a) miesięcznym, której wysokość opłat wynosi od 97 zł na miesiąc w cenie promocyjnej do 147 zł miesięcznie w cenie regularnej.
  b) półrocznym, której wysokość opłat wynosi od 497 zł na miesiąc w cenie promocyjnej do 997 zł miesięcznie w cenie regularnej.
  c) rocznym, której wysokość opłat wynosi od 997 zł na miesiąc w cenie promocyjnej do 1597 zł miesięcznie w cenie regularnej.
  4. Terminy promocji i długość ich trwania są prezentowane na stronie sprzedażowej i na stronie sklepu.
  5. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Klientów jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej „PayU”). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
  6.Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu: – świadczenia Usług i dokumentowania ich wykonania, – powiadamiania Klienta oraz Akceptanta o statusie realizacji Płatności, – rozpatrywania reklamacji, – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU
  7. W związku z realizacją Płatności PayU przetwarza następujące dane osobowe Klienta: – imię i nazwisko, – adres: ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, – adres e-mail, – numer telefonu, – adres IP. W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniona do żądania od Klienta innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez PayU określa Polityka Prywatności, której aktualna treść dostępna jest tutaj (https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/)
  9. Płatność w przypadku Umowy, której przedmiotem jest Program Holistycznego Żywienia, jest płatnością w formie cyklicznego pobierania opłaty z karty płatniczej
  Klienta za Okres Abonamentowy. Płatności mają charakter cykliczny co oznacza, że płatność za Okres abonamentowy pobierana jest Do momentu rezygnacji przez Klienta z autoodnowienia lub w wypadku braku środków na koncie Klienta co uniemożliwia autoodnowienie.
  10. Klient ma możliwość anulowania płatności cyklicznej za Program Holistycznego Żywienia po zalogowaniu na Moje Konto w szczegółach płatności w aktywnych planach subskrypcji lub poprzez kontakt e-mailowy na adres: kontakt@borkowskadietetyk.pl
  11. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę Sprzedaży, której przedmiotem jest Program Holistycznego Żywienia w terminie do 15 dni od zakupu.
  12. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa poprzez przesłanie oświadczenia na
  adres e-mail: kontakt@borkowskadietetyk.pl Sprzedawca potwierdza otrzymanie
  oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail
  Klienta.
  13. Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione koszty w terminie 14 dni od dnia rozwiązania
  Umowy. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z którego/której Klient dokonałvpłatności, o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.
 10. WARUNKI ZAKUPU I KORZYSTANIA Z KONSULTACJI DIETETYCZNEJ, PROCESU HOLISTYCZNEGO ŻYWIENIA, KURSU HOLISTYCZNEGO ŻYWIENIA
  1. W Serwisie wyróżnia się: Konsultacje Stacjonarne, Konsultacje Online oraz Kurs Holistycznego Żywienia, zwane dalej jako „KONSULTACJA
  2. Procedura zakupu konsultacji  w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień ma następujący przebieg:
   1. Zakup konsultacji następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia;
   2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 ppkt. 1. Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
  4. Usługobiorca może dokonać zakupu konsultacji także na inne prawem dopuszczalne sposoby, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Konsultacja udzielana jest w terminie oraz na warunkach wskazanych w złożonym przez Usługobiorcę Zamówieniu oraz zgodnie z opisem danej Konsultacji na stronie internetowej Serwisu. Konsultacja online odbywa się za pomocą komunikatora Skype bądź innego wskazanego komunikatora przy włączonej kamerze po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz godziny z Usługodawcą.
  6. W przypadku rezerwacji terminu zakupionej usługi oraz braku poinformowania o chęci zmiany bądź odwołania terminu na co najmniej 24 h przed ustalonym terminem, Usługodawca zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość zakupionej usługi o kwotę poniesioną przez Usługodawcę w związku z przygotowaniem usługi bądź konsultacji.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Usługobiorcę niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń ,
  8. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
  9. Konsultacja nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.  Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania  zaleceń  dietetyka, na którymkolwiek z etapów należ zasięgnąć  opinii  swojego  lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do  jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed  zastosowaniem  jakiegokolwiek  programu  dietetycznego czy suplementacyjnego ,zasięgnąć porady swojego lekarza. Dieta  i  suplementacja  mają  na  celu  wsparcie  procesu  leczniczego,  nie  mogą  zastąpić  pacjentowi dietetycznemu  konsultacji  u  lekarza specjalisty  czy leków. Prosimy o nie odstawianie dobrowolnie leków. Ewentualne odstawienie leków, czy korekta dawek powinna się odbywać zawsze po konsultacji z lekarzem.
  10. Zalecenia suplementacje obejmuje listę suplementów, z rozpisaniem częstotliwości przyjmowania, jak również z aktywnymi linkami ułatwiającymi zakup. Zalecenia dietetyczne i suplementacyjne przygotowywane są na okres około 1-2 miesięcy. Celem procesu jest przede wszystkim edukacji pacjenta, by wsłuchiwał się w potrzeby i sygnały swojego ciała i na tej podstawie sam potrafił układać swoją dietę i określać zapotrzebowanie. Dalsza współpraca opiera się na ciągłej edukacji poprzez przerabianie materiałów wideo, prowadzenie dzienniczka żywieniowego, kontroli parametrów ciała podczas konsultacji indywidualnych. Zalecenia dietetyczne i suplementacje są rekomendacją a nie obowiązkiem, który ewoluuję w zależności od efektów, samopoczucia i wyników badań krwi a zmiany w zaleceniach są konsultowane i wprowadzane na konsultacji stacjonarnej lub online. Współpraca z dietetykiem klinicznym wiąże się z otrzymaniem zalecanej suplementacji. Jej zakres zależy od jednostek chorobowych i złożoności problemów zdrowotnych i zawsze powinien być skonsultowany z lekarzem prowadzącym przed jej zastosowaniem. Miesięczny koszt suplementacji może się wahać w przedziale 200 zł – 500 zł. Pacjent , przyjmuje zalecane suplementy w celu poprawy stanu zdrowia, uzupełnienia niedoborów i przywrócenia równowagi. Jeżeli pacjent zaobserwuje gorsze samopoczucie w czasie przyjmowania któregokolwiek z suplementów zalecane jest całkowite odstawienie suplementacji i skonsultowanie się z dietetykiem prowadzącym lub lekarzem w celu ponownego dostosowania dawki lub rodzaju suplementu.
  11. Pacjent wyraża zgodę na wgląd , przechowywanie , skopiowanie i przetwarzanie dokumentacji medycznej w trakcie trwania procesu i kursu..
  12. W całym okresie współpracy ważny i obowiązkowy jest dzienniczek żywieniowy i skrupulatne notowanie w nim spożywanych posiłków, suplementów, stylu życia oraz pytań do dietetyka .Dzienniczek prowadzony powinien być codziennie, jest on podstawą współpracy z pacjentem i jego prowadzenie jest obowiązkowe. W dzienniczku pacjent zapisuje co jadł ze wskazaniem godziny, ilość i rodzaj wypijanych płynów, wykonana aktywność fizyczna, zażywane leki, suplementy, wypróżnienia, miesiączki, ewentualne dolegliwości, objawy jeżeli takie się pojawią. W dzienniczku zaleca się również zapisywanie pytań na konsultację, a dietetyk może tam wpisać również wskazówki żywieniowe, zalecenia co do dalszej współpracy lub komentarze. Dietetyk nie zagląda do dzienniczka pacjenta pomiędzy konsultacjami, robi to dopiero na konsultacji.
  13. Konsultacja nie może być podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Usługobiorcę leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków – w każdym wypadku, niezależnie od udzielonej Konsultacji, przed podjęciem decyzji w tym zakresie zalecana jest bezpośrednia wizyta u lekarza.
  14. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia pacjentów realizujących Proces Holistycznego Żywienia, jak i Kurs Holistycznego Żywienia i rezultatów pacjentów biorących udział w procesie, który nie jest realizowany w ośrodku zamkniętym z uwagi na szereg różnych czynników wpływających na stan zdrowia pacjentów.
  15. Usługodawca zaleca skonsultowanie się przed rozpoczęciem kursu Holistycznego Żywienia z lekarzem prowadzącym w celu oceny czy usługobiorca może realizować kurs i dokonać rekomendowane zmiany żywieniowe.
  16. Przed przystąpieniem do Procesu Holistycznego Żywienia, zostaje przeprowadzona bezpłatna 15-30 minutowa konsultacja wstępna, której celem jest szczegółowe zapoznanie pacjenta z zasadami procesu, jego etapami oraz warunkami współpracy. Każdy pacjent biorący udział w Procesie ma obowiązek podpisania umowy o współprace i zapoznania się z regulaminem poradni a w razie konieczności lub wątpliwości skonsultować z lekarzem prowadzącym możliwość realizacji procesu.
  17.  Wiele czynników ma wpływ na przebieg całego procesu, są to m.in. rodzaj wykonywanej pracy, tryb pracy, narażenie na toksyczne substancje, chemikalia, sytuacja rodzinna, ekonomiczna, styl życia, uzależnienia, narażenie na stres, czynniki środowiskowe, uwarunkowania genetyczne, przebyte choroby, poziom zatoksynienia organizmu. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na to, że proces nie przyniesie pożądanych rezultatów, a co więcej mogą one przyczynić się do pojawienia lub nasilenia niepożądanych objawów i skutków ubocznych w trakcie, jak i po realizacji procesu, takich jak: gorszę samopoczucie, ból głowy, migreny, problemy skórne, obniżenie nastroju, wypadanie i pogorszenie kondycji włosów i paznokci, zaburzenie pracy układu pokarmowego, hormonalnego, nerwowego, a nawet nawrotu choroby. Organizator nie gwarantuje uzyskania określonego rezultatu, ponieważ stan zdrowia zależy od wielu czynników, nie tylko związanych z odżywianiem. Nie mniej jednak organizator dołoży wszelkich starań, aby zapobiec lub ewentualnie złagodzić te objawy.
  18. Usługodawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji oraz dokumentów uzyskanych za pomocą Serwisu Internetowego od Usługobiorcy, w szczególności związanych z przedmiotem Konsultacji. Wszelkie informacje i dokumenty przesłane w ramach Konsultacji, a także uzyskane w trakcie Konsultacji, w tym sama Konsultacja są objęte tajemnicą i nie mogą być wykorzystane przez żadną osobę w innym celu niż tylko w ramach przeprowadzanej Konsultacji.
 11. KONTAKT Z NAMI
  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: poradnia@borkowskadietetyk.pl, za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
 12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: poradnia@borkowskadietetyk.pl).
  2. Usługobiorca ma obowiązek  podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  4. Sprzedawca udziela kupującemu 30 dniową gwarancję możliwości dokonania zwrotu 100% kwoty na Kurs Holistycznego Żywienia. Pod warunkiem okazania uzupełnionego zeszytu ćwiczeń wraz z dziennikiem żywieniowy i okazaniem wyników zalecanych badań krwi, jako potwierdzenie realizacji kursu i zaangażowania w proces zmian.
 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 12 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 12 ust. 4 Regulaminu.
  4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej 14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
  5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Władysława Łokietka 14, 87-140 Chełmża    lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poradnia@borkowskadietetyk.pl .
  6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Sprzedawców) niebędących konsumentami.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).
  3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Toruniu.
  6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca  nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 16. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Borkowskadietetyk.pl zawierane są w języku polskim
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Kupna) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Kupna.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 r.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Borkowskadietetyk.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Kontakt

Holistic Nutrition Clinic Borkowska sp. z o.o.

Bærumsveien 385
Gjettum 1346
Norge

Władysława Łokietka 14
87-140 Chełmża
woj. kujawsko-pomorskie

 +47 462-69-533

kontakt@borkowskadietetyk.pl

NIP: 8792716349

Godziny pracy

 • Poniedziałek10:00-18:00
 • Wtorek10:00-18:00
 • Środa10:00-18:00
 • Czwartek10:00-18:00
 • Piątek10:00-18:00
 • Sobota8:00-18:00