Holistic Nutrition Clinic Borkowska +47 462-69-533 pon-pt: 10:00-18:00, sob: 8:00-18:00 logowanie/rejestracja poradnia@borkowskadietetyk.pl

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BORKOWSKADIETETYK.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://borkowskadietetyk.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie Zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Borkowskadietetyk.pl.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Borkowskadietetyk.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Borkowskadietetyk.pl

 1. O NAS
  1. Właścicielem Borkowskadietetyk.pl jest PAULINA JUSTYNA BORKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HOLISTIC NUTRITION CLINIC BORKOWSKA wpisana do norweskiego rejestru przedsiębiorców (Brønnøysundregistrene), posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Dønskitoppen 14A, 0219 Bærum, 1346 Gjettum, numer w rejestrze (organisasjonsnummer): 815 773 772 , adres poczty elektronicznej: borkowskadietetyk@gmail.com, numer telefonu: 4 746 269 533 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Administrator”).
  2. Administrator prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.
 2. DEFINICJE
  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. BLOG – Usługa Elektroniczna, na którą składają się artykuły, webinary, treści video i inne informacje uporządkowane tematycznie, dostępne w Serwisie Internetowym i prowadzone przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
   2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w zakładce „Umów wizytę”, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą oraz umówienie wizyty.
   4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę.
   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, wykupionych przez niego Konsultacjach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
   7. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE DOTPAY – usługi płatności elektronicznych lub płatności kartami płatniczymi dostępne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Dotpay zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług ustalonymi przez Dotpay.
   8. KONSULTACJA – niewiążąca, pomocnicza opinia udzielana Usługobiorcy zgodnie z jego Zamówieniem polegająca na udzieleniu informacji z zakresu edukacji oraz diagnostyki żywieniowej. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
   9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
   10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
   11. TREŚCI CYFROWE – dostępne w Serwisie webinary, materiały tekstowe oraz wszelkie materiały audio-video.
   12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BORKOWSKADIETETYK.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://borkowskadietetyk.pl.
   14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   16. USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – PAULINA JUSTYNA BORKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HOLISTIC NUTRITION CLINIC BORKOWSKA wpisana do norweskiego rejestru przedsiębiorców (Brønnøysundregistrene), posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Dønskitoppen 14A, 0219 Bærum, 1346 Gjettum, numer w rejestrze (organisasjonsnummer): 815 773 772, adres poczty elektronicznej: borkowskadietetyk@gmail.com, numer telefonu: 4 746 269 533.
   17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   18. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)
   19. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
   20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zakupu Konsultacji.
 3. O SERWISIE BORKOWSKADIETETYK.PL
  1. Borkowskadietetyk.pl jest platformą umożliwiającą uzyskiwanie informacji z zakresu edukacji żywieniowej, diagnostyki i suplementacji oraz propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w ujęciu holistycznym.
  2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca ma stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji w zakresie oferowanych usług oraz dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były zgodne z obowiązującymi standardami, a także z zasadami etyki i poufności.
 4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
   1. Blog
   2. Formularz kontaktowy (Umów wizytę)
   3. Formularz Zamówienia
   4. Konto
   5. Newsletter
   6. Wyszukiwarka
  3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
  5. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
  6. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po (1) wypełnieniu formularza kontaktowego i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości. Usługa Elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego przez Usługobiorcę
  7. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
  8. Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  9. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: borkowskadietetyk@gmail.com.
  10. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA
  1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę usługi z zakładki „Sklep” do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
  2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Konsultacji: rodzaj i ilość Konsultacji oraz sposób płatności.
  3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY
  1. Korzystanie z Konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
  2. Korzystanie z Konta jest możliwe także po wpisaniu hasła podczas składania Zamówienia.
  3. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: borkowskadietetyk@gmail.com.
 8. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE ORAZ DOSTAWA ELEKTRONICZNA
  1. Serwis Internetowy udostępnienia Usługobiorcom Płatności Elektroniczne Dotpay lub Blik(Dotpay). Sposoby płatności wskazane są w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl/. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
   1. Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy elektronicznej zakupionych Treści Cyfrowych:
   1. Przesyłka elektroniczna.
  4. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi Treści Cyfrowych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie lub udostępnienie Treści.
  5. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.
  6. Zakupione pliki lub usługi są aktywowane bądź udostępniane natychmiast po otrzymaniu płatności.
 9. WARUNKI ZAKUPU I KORZYSTANIA Z KONSULTACJI
  1. W Serwisie wyróżnia się: Konsultacje Stacjonarne oraz Konsultacje Online oraz 3 podstawowe pakiety: Pakiet Standard, Pakiet Rozszerzony oraz Pakiet Premium.
  2. Procedura zakupu Konsultacji Online w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień ma następujący przebieg:
   1. Zakup Konsultacji następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia;
   2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 ppkt. 1. Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
  4. Usługobiorca może dokonać zakupu Konsultacji także na inne prawem dopuszczalne sposoby, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Konsultacja udzielana jest w terminie oraz na warunkach wskazanych w złożonym przez Usługobiorcę Zamówieniu oraz zgodnie z opisem danej Konsultacji na stronie internetowej Serwisu. Konsultacja online odbywa się za pomocą komunikatora Skype bądź innego wskazanego komunikatora przy włączonej kamerze po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz godziny z Usługodawcą.
  6. W przypadku rezerwacji terminu zakupionej usługi oraz braku poinformowania o chęci zmiany bądź odwołania terminu na co najmniej 7 dni robocze przed ustalonym terminem, Usługodawca zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość zakupionej usługi o kwotę poniesioną przez Usługodawcę w związku z przygotowaniem usługi bądź konsultacji.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Usługobiorcę niepełnych, błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań.
  8. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
  9. Konsultacja nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.
  10. Konsultacja nie może być podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Usługobiorcę leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków – w każdym wypadku, niezależnie od udzielonej Konsultacji, przed podjęciem decyzji w tym zakresie zalecana jest bezpośrednia wizyta u lekarza.
  11. Usługodawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji oraz dokumentów uzyskanych za pomocą Serwisu Internetowego od Usługobiorcy, w szczególności związanych z przedmiotem Konsultacji. Wszelkie informacje i dokumenty przesłane w ramach Konsultacji, a także uzyskane w trakcie Konsultacji, w tym sama Konsultacja są objęte tajemnicą i nie mogą być wykorzystane przez żadną osobę w innym celu niż tylko w ramach przeprowadzanej Konsultacji.
 10. KONTAKT Z NAMI
  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: borkowskadietetyk@gmail.com), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
 11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: borkowskadietetyk@gmail.com).
  2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 12 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 12 ust. 4 Regulaminu.
  4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej 14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Dønskitoppen 14A, 0219 Bærum, 1346 Gjettum lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: borkowskadietetyk@gmail.com.
  6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Sprzedawców) niebędących konsumentami.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).
  3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
  6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 15. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Borkowskadietetyk.pl zawierane są w języku polskim
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Kupna) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Kupna.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Borkowskadietetyk.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Kontakt

Holistic Nutrition Clinic Borkowska

Bærumsveien 385
Gjettum 1346
Norge

 +47 462-69-533

poradnia@borkowskadietetyk.pl

Godziny pracy

 • Poniedziałek10:00-18:00
 • Wtorek10:00-18:00
 • Środa10:00-18:00
 • Czwartek10:00-18:00
 • Piątek10:00-18:00
 • Sobota8:00-18:00